Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Employee Shuttle Service
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Kiểm tra hồ sơ tạm ứng/thanh toán/quyết toán của nhà thầu xây lắp, tư vấn. Làm thủ tục tạm ứng/thanh toán/quyết toán cho nhà thầu;

- Lập hồ sơ giải ngân; Ghi nhận chi phí dự án; Theo dõi công nợ phải trả; Theo dõi tình hình thực hiện TMĐT dự án;

- Quản lý hợp đồng kinh tế liên quan; Hoàn tất hồ sơ chứng từ lưu trữ hàng tháng vào trước ngày 10 của tháng tiếp theo;

- Tập hợp chi phí và tính giá thành hàng hóa bất động sản của dự án; Xác định và kết chuyển giá thành tương ứng doanh thu thực hiện trong kỳ;

- Theo dõi tình hình thực hiện các hợp đồng kinh tế, dự báo công nợ phải trả, dự trù số tiền phải thanh toán cho nhà thầu/NCC;

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan rà soát điều khoản thanh, quyết toán của Hợp đồng/ Thương thảo hợp đồng các dự án trước khi ký kết (nếu có);

- Tham gia xây dựng các quy trình trong vận hành/quản lý kế toán có liên quan tới công việc được giao theo yêu cầu;

- Cung cấp chứng từ, thuyết minh số liệu phục vụ kiểm toán, quyết toán thuế.

- Lập BCTC, các tờ khai thuế theo quy định tại doanh nghiệp dự án

Job Requirement

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kế toán thanh toán/giá thành tại công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xây lắp;

- Ưu tiên nhân sự có am hiểu về pháp lý dự án và chế độ chính sách về kế toán, thuế;

- Có kỹ năng thương lượng;
- Nhanh nhẹn, tư duy logic.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.