Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Quản trị điều hành

 • Tổ chức bộ máy;
 • Phân công, giao mục tiêu, đánh giá, xây dựng, phát triển đội ngũ;
 • Xây dựng hệ thống quản trị và tổ chức vận hành;
 • Trực tiếp chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của Công ty. Chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Quản lý kinh doanh

 • Tham gia quá trình nghiên cứu, định hướng ý tưởng đầu tư;
 • Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và các phương án kinh doanh;
 • Xây dựng, quản lý, điều hành kinh doanh chuỗi dịch vụ tiện ích;
 • Quản lý, phát triển mạng lưới đối tác kinh doanh.

3. Quản lý điều hành các hoạt động Quản lý vận hành sau đầu tư

 • Quản lý tổng thể các lĩnh vực của công tác Quản lý vận hành sau đầu tư của Công ty;
 • Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn dịch vụ quản lý vận hành tại các dự án của VPI;
 • Tổ chức quản lý, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng quản lý vận hành, hợp đồng tư vấn, hợp đồng cung cấp dịch vụ gia tăng, hợp đồng thuê các dịch vụ thuê ngoài (An ninh, làm sạch, cây cảnh, côn trùng) giữa Công ty và các đối tác;
 • Là đại diện của Chủ sở hữu về mọi mặt và làm việc với bất kỳ cơ quan hoặc cá nhân nào liên quan đến việc quản lý chung.

4. Các công tác khác theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty

Job Requirement

Tối thiểu 10 năm trong lĩnh vực Quản lý vận hành sau đầu tư.

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm quản trị điều hành doanh nghiệp.

Độ tuổi: 35 - 45 tuổi

Tốt nghiệp Đại học các ngành: các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Đầu tư và các ngành nghề có liên quan

Có khả năng hoạch định kế hoạch thay đổi và dẫn dắt sự thay đổi trong tổ chức.

Có khả năng hoạch định được mục tiêu chiến lược của tổ chức trong thời hạn 3 - 5 năm.

Có khả năng tổ chức được nguồn lực để giải quyết mục tiêu chiến lược của tổ chức.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/09/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.