Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 1. Lập kế hoạch hoạt động chung của Văn phòng QLDACL (PMO), theo dõi kế hoạch và báo cáo kịp thời cho Giám đốc PMO quản lý các công việc phát sinh;
 2. Đầu mối của Văn phòng QLDACL (PMO) chù trì theo dõi, cập nhật kế hoạch, quá trình và kết quả triển khai chiến lược của hệ thống Văn Phú;
 3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện theo từng giai đoạn và đề xuất điều chỉnh phù hợp với tình hình thực hiện chiến lược từng thời kỳ;
 4. Hướng dẫn, hỗ trợ các nhóm triển khai sáng kiến chiến lược trong việc xây dựng chương trình/kế hoạch hành động, thực hiện báo cáo, đánh giá
 5. Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp

Job Requirement

 

- Có kinh nghiệm triển khai, điều phối các dự án đặc biệt các dự án chuyển đổi số

- Am hiểu hệ thống vận hành (Quy trình, Cơ cấu tổ chức) trong ngành BĐS

- Có kinh nghiệm triển khai các dự án chiến lược

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.